Vr. 24-1-20, 20.15 u 
Man fan dyn libben
Frysk toaniel

17.50

Toneel door Jan Arendz, Marijke Geertsma & Anke Bijlsma.

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Toneel door Jan Arendz, Marijke Geertsma & Anke Bijlsma.

‘De man fan dyn libben’ giet oer in frou dy’t siik is en net wer better kin. Om har man goed achter te litten, siket se in nije leafde foar him. Sy set dêrom in kontaktadfertinsje en der komt in moaie jongere frou op ôf. Kin net moaier, soene je tinke. Mar dan blykt dat har man en dy jongere frou elkoar al kenne en komt de fraach om de hoeke: wat foar spul wurdt hjir eins spile en wa hâldt wa no foar de gek? Neat is wat it liket…

Dizze foarstelling fynt plak in it Swaeigat yn it Heidenskip.

‘De man fan dyn libben’ gaat over een vrouw die ziek is en niet meer beter kan. Om haar man goed achter te laten, zoekt zij voor hem een nieuwe liefde. Zij plaatst daarom een contactadvertentie en er komt een mooie jongere vrouw op af. Kan niet mooier, zou je denken. Maar dan blijkt dat haar man en die jongere vrouw elkaar al kennen en komt de vraag om de hoek: wat voor spel wordt hier eigenlijk gespeeld en wie houdt wie nu voor de gek? Niets is wat het lijkt…

Dezevoorstelling vindt plaats in het Swaeigat in het Heidenskip.