Podium 1, Klameare/bibliotheek

Op dit podium maar liefst 11 verschillende optredens van artiesten die voordragen uit eigen werk, muziek maken, zingen, toneelspelen, vertellen over het schrijven van boeken, het maken van kunst en cultuur. Kortom een veelzijdig en verrassend programma. Enkele voorstellingen vinden plaats in de Klameare, de rest buiten naast de Klameare/bibliotheek.

11.10-11.30 uur

Paul van Dijk/Theater Knûkel

de Bjusterbaarlike Baron!’

De ferhalen fan de Baron von Munchhausen sprekke ta de ferbylding fan bern en folwoeksenen. Teatergroep Knûkel hat de moaiste ferhalen útsocht en de Baron frege om se noch ien kear te fertellen. In fleurige foarstelling grôtfol fantasij, fratsen en aventoer!
Spul: Paul van Dijk en Jurjen Faber
* Deze voorstelling vindt plaats in de theaterzaal van de Klameare

11.35-11.50 uur

Notenbrijbekken /Jeugdkorps Crescendo


Wat is muziek maken met z‘n allen toch leuk!
De kinderen van jeugdorkest ‘De Notenbrijbekken’ uit Workum zijn het bewijs van een unieke manier van het opleiden van kinderen in de blaasmuziek. Geen jarenlang individueel onderwijs per persoon om vervolgens door te stromen naar een opstaporkest of het ‘grote korps’, maar direct vanaf het begin met z’n allen in één groep muziek maken is het motto. Muziek maken doe je toch samen!
Een blaasinstrument leren bespelen vergt veel oefening en wat is er nou leuker om dit samen te doen en te ontdekken wat er mogelijk is. Zo help je elkaar en leer je ook van elkaar.
Het jeugdorkest speelt nu al voor het derde jaar samen en nog steeds vol enthousiasme. Niet geremd door spanning of de beste willen zijn, nee gewoon lekker muziek maken met z’n allen. Zo hoort het toch? 
De Notenbrijbekken staan onder leiding van dirigent en leraar Guus Pieksma en wilt u weten waar onze naam vandaan komt? Vraag ons dan gewoon even…

11.55-12.10 uur

Abe de Vries – poezië

Abe de Vries – winner Gysbert Japicxpriis 2004, redakteur Kistwurk, oprjochter/redakteur Farsk, sit yn’e rdaksje fan Fers2, einredakteur Friesch Dagblad, yn oktober 2020 ferskynt syn tsiende bondel Blaumelly by útjouwerij DeRyp, yn novimber 2020 ferskynt de blomlêzing Folksskriuwer Waling Dijkstra by útjouwerij DeRyp

12.15-12.30 uur

Ytsje Hettinga

Ytsje Hettinga (Koudum), hâldt har graach aktyf dwaande mei poadiumkeunsten. Sy is ien fan de fêste meiwurkers fan teatergroep Sult, û.o spile sy ek mei yn de produksje Een brug slaan, Zout-West. Sy skriuwt toaniel, koarte ferhalen en gedichten. Alle jierren skriuwt sy gedichten foar it FeRstival, de grutste foardrachtwedstriid fan de Provinsje, foar it fuortset ûnderwiis. Streekdichter fan de gemeente Nijefurd wie sy oant dizze ophold te bestean.   

12.35-12.50 uur

Evita Bakker – poëzie

Mijn naam is: Sharon Evita Bakker, anders begaafd in de vorm van autisme en leef om poëzie te schrijven en de poëzie leeft mij in de vorm van heftige emoties. (Wel positief)
Vraag me niet hoe ik in het ‘dichterswereldje’ beland ben. Zomaar ineens was het daar, de drang om te schrijven. Toen ik jong was schreef ik al af en toe korte verhaaltjes in het weekendschrift van school en publiceerde ik gedichten op een imOnline profiel die toen echt nog het niveau hadden van sinterklaasrijmpjes.
Totdat ik op zo’n 21 jarige leeftijd mijn pen weer oppakte om poezieversjes te schrijven en korte verhaaltjes waarin goede raad verborgen zat. Al snel werden die versjes gedichten en later zelfs echte poëzie waarmee ik nu Nederland probeer te veroveren.

12.55-13.10 uur

Frâns Faber – skriuwer/illustrator van stripboeken

Frâns Faber, keunstner út Makkum, hat ferline jier in prachtig moai stripboek makke n.o.f. de roman “Doarp oan see” fan syn omke Hein Faber. Frâns is in grafikus, in skriuwer mar ek musikant en illustrator. Eartiids makke hy de Aldjiers pagina foar de Ljouwerter Krante dy’t wy alle jierren noch misse.

13.15-13.30 uur

Jarje – muziek

Jarje en Elba hat dat wat meiinoar út te stean? Elba wie dochs dat eilân dêr’t Napoleon hiel koart opsletten sitten hat? Wolno, ien fan de Jarje mannen wie ferline jier op fakânsje op dat moaije eilân… Mei in pinne en in skriftke op it strân  begoun er te skriuwen…… En no, in jier letter, bin der wer hiele typyske Jarje lieten ûnstien yn gearwurking mei de guitarist (it Jarje brein) en sa kin it barre dat beide mannen nei 28 jier hjir op dit Uitfestival spylje sille. Hoe’t dit komme sil?

13.35-13.50 uur

Jan Pieter Dijkstra – Skriuwer

Jan Pieter Dijkstra is al jierren drok my it skriuwen om’t er der in soard nocht oan hat. It boek Cannery Row gong alle jierren mei op fakânsje en Jan Pieter hat doe in kear besletten dat er it boek wol yn it Frysk oersette woe. Hy hat it boek yn it Ingelsk besteld by Vincent Stumpel fan it Boekhús……. en no leit it boek der en wurdt it lêzen en is hast útferkocht en binne de reaksjes hiel posityf! Jan Pieter giet moai troch mei syn hobby. Op it stuit is hy dwaande mei in biografy oer de Heidenskipster skilder Marten Groenhof en wa wit wat der noch mear komme sil……..

13.55-14.10 uur

Lienke Boot / Eppie Dam vertellen over Tjilp!

Lienke Boot heeft de lino’s gemaakt voor het prachtige boek Tjilp! Tjilp is een boek met 25 vogelgedichten voor grote en kleine piepers geschreven door Eppie Dam. Lienke zal hieruit voorlezen en zal ook vertellen hoe de lino’s tot stand zijn gekomen.

14.15-14.30 uur

Henk de Boer – de Paupers

Henk de Boer, byldzjend keunstner. Mar ek skriuwer fan teaterstikken foar de Paupers, mar ek columns en gedichten. In lytse bundel mei gedichten komt dizze dagen út. In blomlêzing fan wat der troch de jierren skrean hat. Op dit stuit spilet it teaterstik “de Untskepping”. Sawat it iennige wat trochgiet yn Fryslân. Positief nijs, sa ’t Henk sels ek is.

14.35-15.00 uur

Monique Topeeters (sopraan) en Maarten Smit (piano)

Monique Topeeters geeft als sopraansoliste met regelmaat concerten. Haar repertoire is veelzijdig: van opera aria’s, (geestelijke) liederen, musical songs tot cross-over. Daarnaast is zij dirigente van het Fries Mannen Ensemble en de Sneker Cantorij.
Maarten Smit is als pianist actief als begeleider bij diverse koren in Zuidwest-Friesland.